Deusi-Bhailo 2014

Deusi-Bhailo 2014
SN Date Details/Host Deusi-Bhailo Cash/check Pledged payment Newly Pledged Total
1 10/17/2014 Gopal/Manita Yogi/San Diago            $2,033.00      $5,000.00      $7,033.00
2 10/19/2014 Samjhana Poudyal/Canoga Park            $1,000.00        $700.00      $1,700.00
3 10/20/2014 Rajesh Niraula/Tustin            $1,500.00        $500.00      $2,000.00
4 10/21/2014 Neera Pandey/Cerritos            $3,551.55    $11,557.55    $15,109.10
5 10/22/2014 Bimala Dhakal/ Arcadia            $2,483.00      $5,519.00      $8,002.00
6 10/26/2014 Pramila Shrestha/Cypress            $2,762.00    $17,051.00    $31,701.00    $51,514.00
7 Deepak Shimkhada $101.00 $101.00
8 Manakamana Sai Inc. $50.00 $50.00
Total          $13,480.55    $40,327.55    $31,701.00    $85,509.10