DEUSI BHAILO 2013

DEUSI BHAILO 2013

 HOSTNAME AMOUNT PAID DUE
Don Bahadur Karki $1,000.00 $1,000.00 $0.00
Rishi Dhakal $3,049.00 $3,049.00 $0.00
Ram babu Pandey $6,612.00 $6,612.00 $0.00
Ram Lama $1,554.00 $1,554.00 $0.00
Total $12,215.00 $12,215.00 $0.00